Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Technologia ISDN
jest to sieć cyfrowa z integracją usług, umożliwia przesyłanie przez sieć telekomunikacyjną wielu danych po tych samych obwodach
Kryteria jakości oceny informacji
istotność, aktualność, dokładność, weryfikalność
Zależność między danymi informatycznymi a wiedzą
dane - to fakty, obrazy lub dźwięki, które mogą być przetwarzane dla naszych potrzeb; informacje - dane przetworzone w konkretnym celu; wiedza - jest to usystematyzowana informacja
Podstawowe kryteria planowania telekomunikacji w firmie
integralność, zdolność komunikacyjna, możliwość podziału zasobów, etapowość, dostępność, mieralność, bezpieczeństwo
Procesy przetwarzania informacji
podział informacji na części, selekcja pewnej części informacji, przekształcanie informacji z jednego języka na drugi, generowanie nowej info na podst innej, usunięcie pewnej części info, reorganizacja zbiorów info
Podstawowe podstruktury systemu informatycznego
STRUKTURY SIZ: funkcjonalna, informacyjna, techniczna, przestrzenna
Podstawowe generacje SIZ
sys ewidencyjno-transakcyjne, informacyjno-decyzyjne, wspomagania decyzji, eksperckie, informowania kierownictwa, sztucznej inteligencji, zintegrowane sys informatyczne
Etap wstępnego rozpoznania SI i jego rezultat
zadania: identyfikacja celu, problemu, stanu obecnego, perspektyw rozwoju: określenie ogólnych potrzeb info; sformułowanie celów, identyfikacja ograniczeń; kryteria oceny (organizacyjnym, technologicznym, ekonomicznym, psychologicznym); badania wykonalności systemu. rezultat: początkowa koncepcja lub założenia sys
Generowanie informacji
polega na konstruowaniu lub aktualizacji modelu sys zdeterminowanego w pewnym języku przez obserwatora na postrzeganym przez niego obiekcie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin