Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ - Pytania na egzamin

Pytania i odpowiedzi z egzaminu z Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ) z lat poprzednich.

Omówić sposób rozliczeń międzybankowych

Moduł Rozliczenia Międzybankowe(czasem jest to jedynie operacja w ramach modułu księgowości) pozwala zebrać i przygotować dokumenty związane z operacjami zrealizowanymi na rzecz innych oddziałów lub banków (krajowych lub zagranicznych). Dokumenty te są następnie przekazywane do centrali lub bankowych regionalnych izb rozliczeniowych

Co rozumiemy pod pojęciem luki informacyjnej?

Różnica miedzy zbiorem informacji posiadanej a zbiorem informacji pożądanej. Informacje, które posiada system zarządzania są niewystarczające do rozwiązania postawionego problemu.

Pojęcie informacji techniczno-ekonomicznej

Informacja techniczne-ekonomiczna - Faktograficzna informacja techniczne-ekonomiczna to wszelka informacja faktograficzna, której obiektami są obiekty techniczne, ale przedmiotem, czyli cechami i atrybutami są charakterystyki ekonomiczne; np. cena detaliczna konkretnego wyrobu lub jakiejś usługi żądana przez konkretnego producenta, cena nabycia wyrobu, cło naliczone za dostawę towaru. Informacja techniczno - ekonomiczna zawiera charakterystyki ekonomiczne obiektów technicznych. Wyróżnia się następujące rodzaje informacji techniczno ekonomicznych:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   pytania na egzamin