Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 36

Bilans firmy

Pasywa

Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Kapitał (fundusz) własny

 1. kapitał (fundusz) podstawowy
 2. należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego – wartość ujemna
 3. kapitał (fundusz) zapasowy
  • kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  • kapitał tworzony ustawowo
  • kapitał tworzony zgodnie ze statusem lub umową
  • kapitał z dopłat wspólników
  • inny kapitał
 4. kapitały (fundusze) rezerwowe
 5. nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
  • zysk – wielkość dodatnia
  • strata – wielkość ujemna
 6. wynik finansowy netto z roku obrotowego
  • zysk – wielkość dodatnia
  • strata – wielkość ujemna
  • odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego

Rezerwy

 1. rezerwy na podatek dochodowy od osób fizycznych lub od osób prawnych
 2. pozostałe rezerwy

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10

Tagi   aktywa   bilans   finanse i rachunkowość   pasywa