Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 36

Bilans firmy

Zobowiązania długoterminowe

 1. długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe
 2. długoterminowe kredyty bankowe
 3. pozostałe zobowiązania długoterminowe

Zoboiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 1. zobowiązania krótkoterminowe
  • pożyczki, obligacje i papiery wartościowe
  • kredyty bankowe
  • zaliczki otrzymane na poczet dostaw
  • zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  • zobowiązania wekslowe
  • zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych
  • zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
  • zobowiązania wewnątrzzakładowe
  • pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
 2. fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

 1. bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 2. przychody przyszłych okresów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]

Tagi   aktywa   bilans   finanse i rachunkowość   pasywa