Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 36

Bilans firmy

c.d.

Aktywa

Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

A. MAJĄTEK TRWAŁY

 1. Wartości niematerialne i prawne
  • Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej
  • Koszty prac rozwojowych
  • Wartość firmy
  • Inne wartości niematerialne i prawne
  • Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
 2. Rzeczowy majątek trwały
  • Grunty własne
  • Budynki i budowle
  • Urządzenia techniczne i maszyny
  • Środki transportu
  • Pozostałe środki trwałe
  • Inwestycje rozpoczęte
  • Zaliczki na poczet inwestycji
 3. Finansowy majątek trwały
  • Udziały i akcje
  • Papiery wartościowe
  • Udzielone pożyczki długoterminowe
  • Inne składniki finansowego majątku trwałego
 4. Należności długoterminowe

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10

Tagi   aktywa   bilans   finanse i rachunkowość   pasywa