Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 36

Bilans firmy

PASYWA FIRMY

Są to źródła finansowania srodków gospodarczych: fundusze własne, rezerwy, zobowiązania długo i krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów.

Fundusze własne

  1. Fundusz statutowy stanowi wartość funduszu założycielskiego, który może być powiększany z dodatniego wyniku finansowego.
  2. Fundusz z aktualizacji wyceny - wartość funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych
  3. Wynik finansowy netto za rok obrotowy - to różnica między przychodami i kosztami. Wynik ma wartość dodatnią w przypadku, gdy przychody są większe niż kosztyn (nadwyżka przychodów nad kosztami) lub wartość ujemną w przypadku, gdy koszty są większe niż przychody.
    • nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
    • nadwyżka kosztów nad przychodami

Pozycja wyniku finansowego za rok obrotowy z bilansu powinna być identyczna z pozycją wyniku finansowego z rachunku zysków i strat.

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10

Tagi   aktywa   bilans   finanse i rachunkowość   pasywa