Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 36

Bilans firmy

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 1. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - np. z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego, na podatek dochodowy, itd.
 2. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne np. uzyskane pożyczki i kredyty bankowe, zobowiązania z tytułu dostaw, usług i wynagrodzeń, zobowiązania budżetowe (np. podatki i składki ZUS od wynagrodzeń, za grudzień, które zostaną zapłacone w styczniu)
  • Kredyty i pożyczki
  • Inne zobowiązania
  • Fundusze specjalne
 3. Rezerwy na zobowiązania - rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania.
 4. Rozliczenia międzyokresowe
  • Rozliczenia międzyokresowe przychodów - rozliczenie przychodów - rozliczenie przychodów podlegających rozliczaniu w czasie
  • Inne rozliczenia międzyokresowe.

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10

Tagi   aktywa   bilans   finanse i rachunkowość   pasywa