Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 36

Bilans firmy

B. Majątek obrotowy

 1. Zapasy
  • Materiały
  • Półfabrykaty i produkty w toku
  • Produkty gotowe
  • Towary
  • Zaliczki na poczet dostaw
 2. Należności i roszczenia
  • Należności z tytułu dostaw i usług
  • Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych
  • Należności wewnątrzzakładowe
  • Pozostałe należności
  • Należności dochodzone na drodze sądowej
 3. Papiery wartościowe przekazane do obrotu
  • Udziały lub akcje własne do zbycia
  • Inne papiery wartościowe
 4. Środki pieniężne
  • Środki pieniężne w kasie
  • Środki pieniężne w banku
  • Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce, itp.)

C. Rozliczenia międzyokresowe

 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10

Tagi   aktywa   bilans   finanse i rachunkowość   pasywa