Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 36

Bilans firmy

Aktywa obrotowe

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
np. nabyte w celu zużycia na własne potrzeby materiały.
Należności krótkoterminowe
ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Inwestycje krótkoterminowe
  1. Środki pieniężne - np. banknoty i monety pozostające w kasie, środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych - również na rachunkach lokat, czeki i weksle.
  2. Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące późniejszego okresu np. organizacja wykupiła roczną polisę ubezpieczeniową na okres od lipca do lipca. Polisa w całości zostanie zapłacona w momencie zawarcia umowy czyli w lipcu. Do kosztów (w znaczeniu rachunkowym) danego roku będzie zaliczona wartość polisy za okres od lipca do grudnia. Do rozliczeń międzyokresowych czynnych będzie zaliczona kwota polisy za okres od stycznia do lipca kolejnego roku. Kwota ta będzie wykazana w bilansie.

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10

Tagi   aktywa   bilans   finanse i rachunkowość   pasywa