Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Typologia systemów informatycznych zarządzania SIZ

Celem podziału typologicznego jest wyodrębnienie określonych grup SIZ z punktu widzenie pełnionych przez nie zadań przetwarzania i stosowanych w nich rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych.

Zagadnienie to można zrealizować przyjmując tzw. dwustopniowy układ typologiczny.

Pierwszy stopień układu typologicznego ma charakter podstawowy i obejmuje zespół kryteriów różnicujących systemy pod względem funkcji i przedmiotowego zakresu działania tych systemów oraz poziomu komputeryzacji.

Drugi stopień układu typologicznego, tzw. szczegółowy, stanowi zespół kryteriów grupujących systemy pod względem przyjętego rozwiązania organizacyjnego i technologii przetwarzania oraz przestrzennego rozmieszczenia tych systemów.

I stopień układu typologicznego

W tym układzie wyodrębnia się trzy podstawowe kryteria typologii:

  1. Zakres merytoryczny systemu informatycznego
  2. Zakres spełnianych funkcji
  3. Złożoność funkcjonalna i techniczna

II stopień układu typologicznego.

Ten układ typologiczny obejmuje zbiór najbardziej istotnych kryteriów, które wyróżniają SIZ ze względu na cechy organizacyjno - sprzętowe. Kryteriami tymi są:

  1. Wielkość przedsiębiorstwa
  2. Rozproszenie przestrzenne przedsiębiorstwa
  3. Model systemu zarządzania
  4. Klasa sprzętu informatycznego

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   systemy informatyczne zarządzania   typologia   typologia systemów informatycznych zarządzania siz   zarządzanie