Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Wielkość przedsiębiorstwa

Kryterium uwzględniające wielkość przedsiębiorstwa umożliwia podział systemów informatycznych na małe, średnie i duże.

W celu zachowania precyzji wyodrębniania tych systemów można zastosować mierniki określające wielkość przedsiębiorstwa, tj. wielkość produkcji, wartość posiadanego majątku trwałego oraz liczbę zatrudnionych.

Pierwsze dwa są zbyt mało porównywalne, a mimo to pozwalają na uzmysłowienie skali wielkości przedsiębiorstwa. Najbardziej przydatnym miernikiem jest liczba zatrudnionych, która w jasny sposób różnicuje przedsiębiorstwa. Przyjmuje się przy tym, że system mały dotyczy przedsiębiorstwa, które zatrudnia do 100 osób, system średni do 700 osób, system duży jest instalowany w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 700 osób.

Kryterium uwzględniające rozproszenie przestrzenne przedsiębiorstwa wyróżnia systemy scentralizowane i rozproszone. Jeżeli elementy systemów są zlokalizowane na zwartej przestrzeni danego przedsiębiorstwa, to mamy do czynienia ze scentralizowaniem tych systemów. Zlokalizowanie elementów na znacznej przestrzeni terytorialnej obejmującej kilka obiektów - zakładów, stanowi podstawową cechę systemów rozproszonych. W każdym z tych systemów można stosować różne grupy systemów informatycznych. Dla systemów scentralizowanych stosowane są na ogół rozwiązania klasyczne:

Natomiast w systemach zdecentralizowanych stosowane są rozwiązania sieciowe.

typologia SIZ

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   przedsiębiorstwo   siz   wielkość przedsiębiorstwa   zarządzanie