Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 25

Stopy procentowe, konsekwencje zmian stóp procentowych

Stopa procentowa a inflacja i popyt inwestycyjny

Wysoka stopa inflacji, wywołana nadmiernym wzrostem zasobów pieniądza, przyczynia się do wzrostu stóp procentowych. To z kolei może ograniczyć tempo wzrostu gospodarki.

Wysoka stopa procentowa wymaga wysokiej stopy zwrotu zainwestowanych kapitałów i powoduje wykruszenie projektów inwestycyjnych o niskiej stopie zwrotu. Tak, więc zrealizowane będą tylko najbardziej rentowne inwestycje, pozostałe - mniej rentowne - nie.

Jeśli dodamy do tego, normalnie w warunkach inflacji, wysokie oprocentowanie kredytów inwestycyjnych oraz niską realną stopę procentową depozytów (drugie po kredytach źródło finansowania inwestycji), to łatwo domyślimy się, dlaczego inwestycje wzrastają w niskim tempie.

Stopa procentowa a kurs waluty krajowej

Nadmierny spadek kursu waluty narodowej pociąga za sobą sprzedaż dewiz przez bank centralny. Następuje odciągnięcie pieniędzy krajowych z rynku i zwiększa się podaż, a kurs waluty krajowej rośnie. Zmiany te mają charakter krótkookresowy. W dłuższym okresie wpływ kursu i stopy procentowej na gospodarkę przedstawia się wg następującego scenariusza:

wzrost kursu waluty krajowej => wyrasta skłonność do oszczędzania => wzrasta stopa procentowa => maleje skłonność do konsumpcji => spada wielkość inwestycji => rosną zapasy przedsiębiorstw => spada wielkość produkcji => spadek zatrudnienia =>spadek dochodów => spadek wydatków => maleje tempo rozwoju gospodarczego.

Wniosek: Wysoki poziom stóp procentowych jest zjawiskiem niekorzystnym dla gospodarki.

1 [2] 3 4 5 6

Tagi   efektywana stopa procentowa   ekonomia   gospodarka   lombard   realna stopa procentowa   stopa redyskonowa   stopa rezerw obowiązkowych   stopy procentowe