Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 23

Rodzaje i sposoby ograniczania inflacji

Inflacja to stały wzrost przeciętnego poziomu cen rynkowych na towary i usługi nabywane przez ludność.

Stopa inflacji jest procentową zmian poziomu cen, obliczaną zgodnie z formułą:

stopa inflacji = (poziom cen w roku bieżącym – poziom cen w roku poprzednim) / poziom cen w roku poprzednim * 100%

Przyczyny inflacji mogą mieć także charakter czysto polityczny. Wysoki stopień niestabilności politycznej, mierzony częstotliwością zmian w rządzie, będzie generował deficyty budżetowe ze względu na krótki horyzont czasowy przyjmowany przez polityków. Silna jest wówczas skłonność polityków do ulegania idei populistycznej, gdyż słabe rządy łatwiej ulegają naciskom społecznym na wzrost wydatków.

Ponadto szczególny wpływ na przebieg inflacji może wywierać sytuacja w bilansie płatniczym kraju i jej oddziaływanie na dewaluację, czyli spadek kursu wymiennego waluty krajowej. To powoduje podrożenie wszystkich towarów importowanych i tym samym wzrost inflacji.

zimbabwe dollar hiperinflacja

Sposoby hamowania inflacji Nie ma powszechnie akceptowanej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak zwalczyć inflację. Zależy to w dużym stopniu od diagnozy przyczyn inflacji, a także do warunków określonego kraju, w jakim procesy inflacyjne występują. Jeśli przyjmiemy hipotezę monetarystów, że inflacja jest zjawiskiem czysto pieniężnym, co oznacza, że wzrost cen jest spowodowany przede wszystkim nieodpowiednimi zmianami nominalnej podaży pieniądza, wówczas walka z inflacją sprowadza się do umiejętnej regulacji podaży pieniądza w wyrażeniu realnym. Można to określić poniższym równaniem: M / P = Y / V

Lewa strona oznacza realna podaż pieniądza (suma pieniądza podzielona przez przeciętny poziom cen w danym kraju), zaś prawa strona może być interpretowana jako popyt na pieniądz w ujęciu realnym. Jeśli tempo inflacji ustabilizuje się na niskim poziomie, wówczas szybkość obiegu pieniądza będzie stała, zaś realna podaż pieniądza będzie rosła w tempie odpowiadającym popytowi wynikającemu ze wzrostu realnego dochodu narodowego Y. Równowaga na rynku pieniężnym wymaga takiego dostosowania nominalnych zasobów pieniądza, aby zrównoważyć je z popytem na jego realne zasoby i zahamowania w te sposób wzrost cen. To rozumowanie monetarystów odnosi się do warunków pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej, naturalnej stopy bezrobocia i sprawnie działającego mechanizmu rynkowego uruchamiającego szybko różne procesy adaptacyjne.

[1] 2 3 4 5

Tagi   deficyt budżetowy   ekonomia   inflacja   popyt   rodzaje inflacji   stopa inflacji   stopy procentowe