Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 19

Spółki kapitałowe - charakterystyka spółek kapitałowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), spółka akcyjna (S.A.)

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powodują:

Likwidatorami są członkami Zarządu, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą być podejmowane wówczas, gdy jest to konieczne do ukończenia spraw w toku. Podział majątku między wspólników następuje po zaspokojeniu wierzycieli i po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze nie podzielonego. Wspólnicy, którzy po upływie wymaganego terminu otrzymali w dobrej wierze przypadającą im część majątku spółki, nie są obowiązani do jej zwrotu celem pokrycia należności wierzycieli.

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9

Tagi   prawo   spółka akcyjna   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   spółki   spółki kapitałowe