Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 23

Rodzaje i sposoby ograniczania inflacji

Walka z inflacją

Rząd stara się przekonać związki zawodowe aby żądania wzrostu płac nominalnych przekraczały tylko w takim stopniu wzrost cen, w jakim wynika to ze wzrostu wydajności pracy. Polityka dochodowa może przejściowo obniżyć stopę inflacji, ale na dłuższą metę żaden demokratyczny rząd nie jest w stanie zahamować żądań rewindykacyjnych związków zawodowych domagających się wzrostu płac nominalnych we wszystkich grupach zawodowych nie zawsze ściśle uzależnionych od wzrostu wydajności pracy.

W krótkim okresie nie musi występować ścisły związek między wielkością deficytu budżetowego, a wzrostem inflacji. Deficyt budżetowy może być bowiem finansowany pieniądzem znajdującym się w obiegu i ściągniętym bądź w drodze sprzedaży obligacji skarbowych, bądź też zaciągnięcia kredytu w bankach komercyjnych.

W długim okresie uporczywe finansowanie rosnącego deficytu za pomocą emisji obligacji lub zaciągania kredytów może tak znacznie powiększyć zobowiązania państwa z tytułu samych należnych odsetek, że rząd będzie musiał uciec się do drukowania pieniędzy papierowych, jeśli nie zostaną podjęte drastyczne działania fiskalne w celu zmniejszenia deficytu. Ograniczenie deficytu w drodze powiększenia obciążeń podatkowych bądź drastycznych cięć w wydatkach budżetowych może działać antyinflacyjnie, ale stwarza groźbę spowodowania recesji i wzrostu bezrobocia. Tak wiec metody finansowania deficytu budżetowego na krótką metę mogą hamować inflację , ale na dłuższą metę taka polityka może powodować rozkręcenie spirali inflacyjnej.

Współczesna teoria ekonomii przywiązuje dużą wagę do regulacji dopływu pieniądza do obiegu przez bank centralny za pośrednictwem zmiany stopy rezerw obowiązkowych, która wpływa ma możliwość kreacji pieniądza przez banki komercyjne oraz stopy dyskontowej od kredytu refinansowego, która wywiera wpływ na wysokość stopy oprocentowania depozytów i kredytów. Za pośrednictwem zmian stopy procentowej bank centralny może wpływać zarówno na skłonność do oszczędzania jak i do inwestycji co może sprzyjać lub hamować procesy inflacyjne w zależności od sytuacji gospodarczej kraju i koniunktury. Wreszcie bank centralny za pośrednictwem polityki otwartego rynku (kupna i sprzedaży papierów wartościowych) może dość skutecznie drenować nadmiar pieniądza i w ten sposób hamować inflację.

1 2 3 4 [5]

Tagi   deficyt budżetowy   ekonomia   inflacja   popyt   rodzaje inflacji   stopa inflacji   stopy procentowe