Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 20

Popyt i podaż

Determinanty zmian popytu i podaży.

POPYT - odwrotna relacja między ceną dobra lub usługi, a ich ilością, którą konsumenci są skłoni nabyć w określonym czasie, przy założeniu, że inne zjawiska na rynku nie ulegną zmianie. Popyt jest relacją ujemną, tzn. że wraz ze wzrostem ceny zapotrzebowanie na dane dobro maleje i odwrotnie wraz ze spadkiem ceny zapotrzebowanie na dane dobro wzrasta. Determinanty popytu.

PODAŻ - podobnie jak popyt jest to relacja ceny na dane dobra lub usługę w stosunku do jego ilości. Jest to relacja dodatnia tzn. że wraz ze wzrostem ceny producenci są skłonni oferować większą ilość towarów lub usług, a wraz ze spadkiem ceny spada też ilość dóbr i usług oferowanych do konsumpcji. Determinanty podaży.

RÓWNOWAGA RYNKOWA - jest to taki stosunek między poziomem ceny, a dochodami ludności, przy którym popyt ludności na wszystkie dobra lub usługi odpowiada wielkości ich podaży na rynku.


Popyt - ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie przy ustalonej cenie. Przy niezmienności innych warunków rynkowych wzrost ceny powoduje zmniejszenie wielkości popytu, a obniżka ceny wywołuje wzrost wielkości popytu.

Podaż - ilość towaru, którą dostawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie.

[1] 2 3 4 5

Tagi   ekonomia   podaż   popyt