Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 23

Rodzaje i sposoby ograniczania inflacji

Stopa procentowa, a inflacja i popyt inwestycyjny

Wysoka stopa inflacji, wywołana nadmiernym wzrostem zasobów pieniądza, przyczynia się do wzrostu nominalnych stóp procentowych. To z kolei może ograniczyć tempo wzrostu gospodarki.
Wysoka stopa procentowa wymaga wysokiej stopy zwrotu zainwestowanych kapitałów powoduje wykruszenie projektów inwestycyjnych o niskiej stopie zwrotu. Tak więc zrealizowane będą tylko najbardziej rentowne inwestycje, pozostałe - mniej rentowne - nie.
Jeśli dodamy do tego, normalne w warunkach inflacji, wysokie oprocentowanie kredytów inwestycyjnych oraz niską realną stopę procentową depozytów (drugie po kredytach źródło finansowania inwestycji), to łatwo domyślimy się dlaczego inwestycje wzrastają w niskim tempie.
Stopa procentowa, a kurs waluty krajowej.

Nadmierny spadek kursu waluty narodowej (dewaluacja) pociąga za sobą sprzedaż dewiz przez bank centralny. Następuje odciągnięcie pieniędzy krajowych z rynku i zwiększa się podaż dewiz, a kurs waluty krajowej rośnie. Zmiany te maja charakter krótkookresowy.
W dłuższym okresie wpływ kursu i stopy procentowej na gospodarkę przestawia się według następującego scenariusza:

stopy procentowe inflacja

Wzrost kursu walutowego powoduje większą konsumpcję w wyniku wzmożonego importu - maleje skłonność do oszczędzania i wzrasta skłonność do konsumpcji. By zapewnić firmom środki na kredyty banki podnoszą stopę procentową i dalej jest tak jak na schemacie wyżej.

1 2 3 [4] 5

Tagi   deficyt budżetowy   ekonomia   inflacja   popyt   rodzaje inflacji   stopa inflacji   stopy procentowe