Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 40

Wartość teraźniejsza i przyszła pieniądza

Metody oceny wartości pieniądza w czasie; metody naliczania odsetek

odsetki proste

Rachunek odsetek prostych - stosowany jest przy obliczaniu kosztów obcego pieniądza w krótkich okresach czasu, nie przekraczających w zasadzie jednego roku. Występuje również przy należnościach i zobowiązaniach, które maja być regulowane w odleglejszych niż jeden rok terminach, jeśli są wypłacane wierzycielom bieżąco - po upływie ustalonego odstępu czasu.

Odsetki proste obliczane są wg wzoru:

O = K / 100 * d * t t=1 rok=365 dni

O - kwota odsetek
K - kapitał ( podstawa naliczania odsetek)
d - stopa procentowa ( stopa odsetek)
t - czas wykorzystania kapitału (odroczenie płatności)

Jeżeli odsetki są liczone na okres inny niż rok, stosuje się następujący wzór:

O = K/100 * d/r *t

r - liczba dni w roku

1 2 3 [4] 5

Tagi   finanse i rachunkowość   inflacja   odsetki   pieniądz   podaż   popyt   stopy procentowe   wartość pieniądza