Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 40

Wartość teraźniejsza i przyszła pieniądza

Wartość pieniądza w czasie, wartość przyszła pieniadza, stopy procentowe, wartośc obecna pieniądza, odsetki.

Wartość pieniądza w czasie

Wartość przyszła pieniądza (future value - FV) informuje, z jaką wartością nominalnie ustalonej kwoty będziemy mieli do czynienia po upływie określonego czasu. Proces przechodzenia od wartości obecnej pieniądza (present value - PV) do wartości przyszłej to kapitalizacja.Aby więc obliczyć wartość przyszłą pewnej kwoty pieniężnej, należy zastosować następujący wzór:

FVn = PV (1+k)n

gdzie:

FVn

PV - początkowa wartość kwoty pieniężnej,

k - stopa procentowa dla danego okresu,

n - liczba okresów.

PRZYKŁAD 1

Jaka kwota zostanie nam wypłacona przez Bank po upływie czterech lat, jeżeli roczne oprocentowanie wynosi 10%, kapitalizacja odsetek następuje co pół roku, a wpłacona kwota to 5000 PLN?

W ciągu czterech lat mamy do czynienia z ośmioma półrocznymi okresami, ze stopą procentową k = 10% / 2 = 5%, a nasza wartość obecna (PV) to 5000 PLN. I tak:

FV8 = 5000 (1 + 0,05)8 = 5000 (1,4775) = 7 387,3 PLN

Im częstsza jest kapitalizacja odsetek, wartość przyszła jest wyższa. Wynika to z faktu, że przy częstszej niż roczna kapitalizacji, rzeczywista roczna stopa procentowa jest wyższa od stopy nominalnej. Nosi ona nazwę efektywnej stopy procentowej i uwzględnia częstotliwość kapitalizacji odsetek.

Efektywna stopa procentowa

Efektywną stopę procentową obliczmy na podstawie wzoru:

kef = (1 + kr/m)m = (1 + kr)m

gdzie:

kef - efektywna stopa procentowa

kr - roczna stopa procentowa,

m - liczba okresów kapitalizacji odsetek w ciągu roku

[1] 2 3 4 5

Tagi   finanse i rachunkowość   inflacja   odsetki   pieniądz   podaż   popyt   stopy procentowe   wartość pieniądza