Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 26

Bezrobocie - rodzaje bezrobocia i ich charakterystyka

Bezrobocie nieefektywnego popytu

powstaje jako wynik niedostatecznego popytu na dobra przy pełnym wykorzystaniu siły roboczej. Liczy się je różnicą między liczbą osób poszukujących pracy, a liczbą stanowisk pracy. Bezrobocie nieefektywnego popytu wyjaśnia się zmianami struktury produkcji powodującymi przesunięcie popytu z jednego na inne rodzaje prac. Tłumaczy się je ceną, którą trzeba zapłacić za obniżenie inflacji.

Bezrobocie płacowe lub klasyczne

powstaje na skutek zbyt wysokich płac realnych. Przyczyn występowania tego rodzaju bezrobocia upatruje się w wymuszaniu przez silne związki zawodowe wysokiego poziomu płac w skali krajowej, bez brania pod uwagę różnic jakie występują w układach regionalnych i gałęziowych. Odejście od takiego systemu płac umożliwia zmniejszenie bezrobocia.

Skutki bezrobocia

Każdy rodzaj bezrobocia pociąga za sobą określone skutki. Wymaga wypłacania zasiłków, powoduje stopniowa utratę kwalifikacji siły roboczej, szkody płynące z poczucia nieprzydatności bezrobotnych, to z kolei może być powodem rozpadu rodziny, wzrostu alkoholizmu, przestępczości, narkomanii, pogorszenia stanu zdrowotnego społeczeństwa.

1 2 3 4 [5]

Tagi   bezrobocie   ekonomia   gospodarka   ludzie   społeczeństwo