Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 26

Bezrobocie - rodzaje bezrobocia i ich charakterystyka

bezrobocie przymusowe

występuje, gdy określona liczba osób poszukuje pracy, chce pracować przy jakiejkolwiek cenie siły roboczej, a nie może jej znaleźć.

bezrobocie chroniczne

dotyczy osób, które z różnych powodów nie mają szans w warunkach konkurencji na otrzymania pracy, gdy ją utracą z przyczyn nie zależnych od siebie.

bezrobocie sezonowe

jest jedną z form bezrobocia strukturalnego; wynika z sezonowości zapotrzebowania na określony rodzaj pracy; np. rośnie na zimę, gdy zamierają prace budowlane.

bezrobocie nieefektywnego popytu

powstaje jako wynik niedostatecznego popytu na dobra, które mogą by ć wytwarzane przy pełnym wykorzystaniu siły roboczej.

bezrobocie płacowe lub klasyczne

powstaje na skutek zbyt wysokich płac realnych. Przyczynę jego występowania upatruję się w wymuszaniu przez związki zawodowe wysokiego poziomu płac w skali krajowej bez brania pod uwagę różnic, jakie występują w układach regionalnych i gałęziowych.

Bezrobocie jako zjawisko polega na tym, że część ludności w wieku produkcyjnym, zdolnej do pracy i gotowej do podjęcia pracy odpowiadającej typowi i warunkom, występującym w gospodarce, pozostaje bez pracy mimo podjęcia poszukiwań.

W literaturze można spotkać różne definicje bezrobocia. W najpowszechniejszych wyszczególnia się trzy charakterystyczne cechy osób w wieku produkcyjnym:

1 [2] 3 4 5

Tagi   bezrobocie   ekonomia   gospodarka   ludzie   społeczeństwo