Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 26

Bezrobocie - rodzaje bezrobocia i ich charakterystyka

Bezrobocie frykcyjne

jest to bezrobocie nieuniknione i nieredukowalne. Powstaje ono w związku z powolnością przystosowań struktury podaży siły roboczej i struktury popytu na siłę roboczą na niedoskonale funkcjonującym rynku pracy. W dynamicznej gospodarce pojawiają się niedopasowania (frykcje) między wolnymi miejscami pracy, a wolna siłą roboczą, gdyż ciągle zachodzą procesy dotyczące tworzenia i likwidacji miejsc pracy, napływu i odpływu siły roboczej z rynku pracy oraz zmiany miejsc pracy przez pracowników. W rezultacie tych procesów zawsze występują pewna liczba wolnych miejsc pracy i osób bezrobotnych.

Bezrobocie strukturalne

wiąże się z niedopasowaniem popytu do podaży siły roboczej, w wyniku nierównomiernego wzrostu gospodarczego. Jest ono spowodowane brakiem kapitału lub złymi proporcjami w rozmieszczeniu zasobów produkcyjnych gospodarki. Temu typowo bezrobocia można przeciwdziałać hamując procesy zastępowania pracy ludzkiej nowymi technikami i technologiami albo wspomagać przedsiębiorstwa mające trudności gospodarcze przez budżet państwa. Metody te mogą być stosowane na długą metę. Cechą charakterystyczną tego bezrobocia jest dłuższy okres pozostawania bez pracy, który trwa zwykle tak długo, aż podaż na określonym rynku pracy będzie odpowiadała występującemu tam popytowi lub inaczej mówiąc, aż poszukujący pracy zdobędą niezbędne kwalifikacje. Bezrobocie frykcyjne łącznie z bezrobociem strukturalnym stanowi bezrobocie naturalne.

Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne)

jest wynikiem niedostatecznego popytu na dobra i usługi w stosunku do istniejącego w danej gospodarce potencjału produkcyjnego. Mechanizm jego postępowania można przedstawić następująco: malejące wydatki (obniżające popyt ) na dobra i usługi prowadza do ograniczenia produkcji dóbr i świadczenia usług, czego konsekwencją jest zmniejszenie zatrudnienia. Cechą charakterystyczną tego rodzaju bezrobocia jest jego spadek – nawet do zera – w okresach wzrastającej koniunktury gospodarczej i wzrost w okresach recesji. Jego długość zależy, więc od przebiegu cyklu gospodarczego.

Poza podstawowymi wyżej wymienionymi rodzajami bezrobocia wyróżniamy też inne:

1 2 [3] 4 5

Tagi   bezrobocie   ekonomia   gospodarka   ludzie   społeczeństwo