Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 6

Struktury organizacyjne, funkcje, rodzaje, zalety i wady

Struktura organizacyjna jest to taki układ i wzajemne zależności między częściami składowymi oraz stanowiskami przedsiębiorstwa.

Struktura organizacyjna określa stosowany przez nią podział pracy i pokazuje powiązania miedzy różnymi funkcjami i czynnościami. Wskazuje też na stopień specjalizacji pracy. Opisuje strukturę hierarchii i władzy w organizacji oraz przedstawia układ odpowiedzialności. Zapewnia trwałość i ciągłość, umożliwiającą organizacji przetrwanie, mimo przychodzenia i odchodzenia poszczególnych osób, oraz skoordynowanie jej stosunków z otoczeniem.

Struktura określa stanowiska i komórki organizacyjne oraz ogół zależności między nimi.

Ze względu na sposób wzajemnego powiązania stanowisk pracy i komórek rozróżnia się następujące rodzaje struktur:

Struktura organizacyjna liniowa

Struktura organizacyjna liniowa - na czele każdej komórki stoi jeden przełożony, który kieruje jej działalnością i podlega kierownikowi wyższego szczebla. Powstaje w ten sposób linia kierowników, która jest tzw. drogą służbową, drogą podejmowania decyzji i przekazywania informacji, a także kontroli realizacji zadań. Skonstruowana została zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa.

Zalety struktury organizacyjnej liniowej

jednoosobowe kierownictwo, przejrzysty zakres kompetencji i stworzenie warunków do szybkiego podejmowania decyzji i realizacji, łatwość utrzymania dyscypliny

Wady struktury organizacyjnej liniowej

brak możliwości pogłębiania specjalizacji w zakresie wszystkich aspektów zarządzania daną komórką lub jednostką organizacyjną, wysoka centralizacja uniemożliwiająca pełne wykorzystanie zdolności indywidualnych wykonawców.

[1] 2 3 4 5 6

Tagi   organizacja   organizacja i zarządzanie   struktura organiazacyjna dywizjonalna   struktura organizacyjna funkcjonalna   struktura organizacyjna kolegialna   struktura organizacyjna liniowa   struktura organizacyjna macierzowa   struktura organizacyjna pionów scalonych   struktura organizacyjna projektowa   struktura organizacyjna sztabowo liniowa   struktury organizacyjne   wady i zalety struktur organizacyjnych