Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

System przepływu informacji - Systemy informacyjne i informatyczne

System, w którym odbywa się gromadzenie, przepływ i przetwarzanie informacji występujących w procesie zarządzania, nazywamy systemem informacyjnym.

Słowo informatyczny oznacza, że do realizacji tych funkcji użyte są komputery, czyli że zarządzanie jest skomputeryzowane lub zautomatyzowane za pomocą komputerów.

Ogólnie przez informatyczny system zarządzania można rozumieć taki system zarządzania, w którym niektóre funkcje zarządzania polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji oraz wyznaczaniu decyzji realizowane są za pomocą komputerów.

Pojęcie informatycznego systemu zarządzania

Zależność między danymi, informacją i wiedzą.

System można opisać jako zbiór elementów połączonych dla osiągnięcia wspólnego celu. Wszystkie systemy są częścią większych systemów.

Zarządzanie definiowane jest na wiele sposobów, można tu przyjąć, że obejmuje ono procesy lub działania wykonywane przez kierownictwo podczas przewodzenia organizacji, tzn. planowanie, organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie działań.

Planowanie. Funkcja planowania przez kierownictwo wymaga wyboru długo i krótkoterminowych celów oraz nakreślania planów strategicznych dla osiągnięcia owych celów.

Organizowanie i koordynowanie. Podczas kształtowania funkcji organizacyjnych i koordynacyjnych kierownictwo musi decydować, jak najlepiej wykorzystać zasoby firmy, aby realizować poczynione plany.

Kontrola

Kontrola wymaga stosowania metod decyzyjnych i wykorzystania informacji zwrotnych, tak aby cele firmy i specyficzne plany strategiczne mogły być optymalnie realizowane. Obejmuje ona nadzorowanie, przewodzenie i udzielanie konsultacji pracownikom.

Podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji polega na świadomym wyborze spośród szeregu wariantów w świetle założonych celów.

Tagi   informacja   informatyczne systemy zarządzania   przepływ informacji   zarządzanie