Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 4

Istota i cele planowania

Planowanie - ustalanie celów i odpowiednich działań by je osiągnąć.

Planowanie jest zabiegiem umysłowym, który poprzedza właściwą czynność, jest zatem działaniem zorientowanym na przyszłość. Nie jest aktem jednorazowym, lecz procesem wielostopniowym, ciągle kontynuowanym. Właściwe ukierunkowanie działań, czyli takie, które najprawdopodobniej przyniesie firmie sukces w przyszłości, zależy od dobrze sporządzonego planu działania, planu, w którym cele i sposoby ich osiągnięcia są oparte na trafnie rozpoznanym układzie przyszłych warunków i środków. Planowanie polega w dużej mierze na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywoływanie zjawisk (zdarzeń, faktów), które by samoistnie nie zaistniały.

Planowanie

Według Andrzeja K. Koźmińskiego plan to projekt przyszłego, przewidywanego funkcjonowania organizacji, ujęty w postaci zbioru przyszłych działań rozłożonych w czasie. Natomiast planowanie to proces tworzenia planu, będący jedną z głównych funkcji kierowniczych. Planować można tylko to, na co ma się wpływ, zaś przyszłe zdarzenia, pozostające poza kontrolą planującego można tylko przewidywać lub prognozować. Planowanie to ustalenie celów, ich rodzaju, pożądanego poziomu oraz czasu i miejsca ich osiągnięcia, a także dobór metod ich realizacji.

Istota planowania jako funkcja zarządzania.

[1] 2 3 4 5 6

Tagi   cele planów   funkcje zarządzania   istota planowania   organizacja i zarządzanie   planowanie