Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 5

Kontrola, jej rodzaje i zasady przeprowadzania

Proces zmierzający do zapewnienia by rzeczywiste działania były zgodne z zaplanowanymi (w nich ustala się podstawowe cele i zadania oraz sposoby ich realizacji).

Za pomocą kontroli mierzy się postęp w realizacji celów i umożliwia kierownictwu dostatecznie wczesne wykrycie odchyleń od planu dla podjęcia działań korygujących, zanim będzie za późno.

Etapy procesu kontroli – zasady przeprowadzania.

  1. Ustalenie norm i metod pomiaru wyników. Normy muszą być zrozumiałe dla pracowników i przez nich akceptowane. Jednocześnie ustala się metody pomiaru, dokonując wyboru wskaźników najlepiej nadających się do celu kontroli np. wskaźnik rotacji zapasów,, który jest stosunkiem kosztu sprzedaży do przeciętnego zapasu tych wyrobów.
  2. Pomiar wyników. To trwały, powtarzalny proces kontroli.
  3. Porównanie wyników z normami. Zestawienie zmierzonego wyniku z ustalonymi normami. W tym etapie pojawiają się odchylenia od normy. Należy je precyzyjnie określić.
  4. Ocena wyników działania i (w razie potrzeby) podjęcie działań korygujących. W rezultacie albo otrzymuje się stan istniejący, albo podejmuje się decyzję o podjęciu działań korygujących i wdraża się je do procesu wytwarzania. Czasami działania korygujące odchylenia od normy okazują się nie wystarczające i może wystąpić potrzeba zmian tych norm. Dzieje się tak wówczas, gdy zostały one ustalone na niewłaściwym poziomie lub gdy zmiana sytuacji rynkowej zmusza do dostosowania norm do nowych realiów.

[1] 2 3 4 5

Tagi   kontrola   kontrola akceptująca lub odrzucająca   kontrola bieżąca   kontrola końcowa   kontrola prospektywna   kontrola retrospektywna   kontrola sterująca   kontrola w ujęciu tradycyjnym   kontrola wstępna   organizacja i zarządzanie   rodzaje kontroli