Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 10

Techniki zarządzania

Podstawowe techniki zarządzania i ich cechy.

Techniki zarządzania koncentrują się na faktach. Pomagają menedżerom być obiektywnymi - dzięki systematycznej analizie i kwantyfikacjach. Cechą charakterystyczną technik zarządzania jest uwzględnienie pary aspektów funkcjonowania organizacji, gospodarki bądź koncentrowanie się na jednym zadaniu cząstkowym wynikającym z nadrzędnego celu a także niezbędnego zagwarantowania optymalnej sprawności zarządzania

Zarządzanie przez motywację

zarządzanie przez motywację w tej technice steruje się zachowaniami pracowników w taki sposób aby skłonić ich do efektywnej pracy na rzecz firm...

WC, toaleta pracownicza

Zarządzanie przez ryzyko

zarządzanie przez ryzyko jest to system metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego...

Zarządzanie przez konflikt

zarządzanie przez konflikt polega na tym aby jak najwcześniej wykryć nieporozumienie źródła sporów, aby podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze...

Zarządzanie przez partycypację

zarządzanie przez partycypację oznacza udział pracowników w zarządzaniu, możliwość wywierania przez nich wpływu, dopuszczenie do władzy...

Zarządzanie przez delegowanie uprawnień

zarządzanie przez delegowanie uprawnień przydzielenie komuś innemu formalnej władzy, odpowiedzialności oraz środków niezbędnych do wykonywania określonych czynności...

Zarządzanie przez cele

zarządzanie przez cele W tej metodzie kierownicy wyższych szczebli wraz z kierownikami niższych szczebli wspólnie ustalają cele, które podwładni muszą wykonać...

konflikt pomiędzy pracownikami i zarządem

Wymogi stawiane technikom zarządzania

  1. ustalenie i ścisłe formułowanie celów w procesie zarządzania
  2. opracowanie procedur roboczych działalności kierownictwa
  3. określenie odpowiednio do założonych celów i procedur w procesie zarządzania spójnego zbioru przepisów, reguł działania kierownictwa
  4. dostosowanie ustalonych przepisów i reguł działania do sytuacji w jakiej się znajduje lub może znaleźć się system organizacyjny

Tagi   funkcje zarządzania   organizacja i zarządzanie   techniki zarządzania   zarządzanie przez cele   zarządzanie przez delegowanie uprawnień   zarządzanie przez konflikt   zarządzanie przez motywację   zarządzanie przez partycypację   zarządzanie przez ryzyko