Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 10

Zarządzanie przez motywację

Techniki zarządzania

Steruje się zachowaniami pracowników w taki sposób aby skłonić ich do efektywnej pracy na rzecz firm

Zarządzanie przez motywację - w tej technice steruje się zachowaniami pracowników w taki sposób aby skłonić ich do efektywnej pracy na rzecz firm. Traktuje się pracowników jako świadome i samodzielne podmioty, które pracują w przedsiębiorstwie nie tylko dla pieniędzy, ale także dążą do zaspokojenia swoich potrzeb wyższego rzędu.

W ramach zarządzania przez motywację możemy wyróżnić następujące techniki motywacyjne:

zarządzanie przez grupy autonomiczne – polega na tworzeniu na najniższych szczeblach wykonawczych samodzielnych grup roboczych, pozbawionych formalnego kierownika, w którym funkcję tę spełnia wybrany demokratycznie lider grupy;

zarządzanie przez koła jakości – polega na inicjowaniu tworzenia na zasadzie dobrowolności lub delikatnego wymuszenia uczestnictwa grup pracowniczych nastawionych na poprawę jakości pracy w ogóle, a poprawy produktów w szczególności;

zarządzanie przez inspirowanie – zmierza do poprawy motywacji oraz podniesienia chęci działania podwładnych poprzez skłonienie ich do współpracy z oficjalnym kierownictwem nieformalnego przywódcy grupy, w sytuacji, kiedy mało skutecznie są inicjatywy, zamierzenia i polecenia kierownictwa formalnego;

zarządzanie przez zespoły twórcze – polega na tworzeniu kilkuosobowych zespołów innowacyjnych, złożonych ze specjalnie wyselekcjonowanych ludzi w celu śledzenia w bliższym i dalszym otoczeniu i zarządzania oraz wykorzystania ich w drodze adaptacji do budowy i doskonalenia strategii funkcjonowania i rozwoju własnego przedsiębiorstwa;

[1] 2

Tagi   motywacja   organizacja i zarządzanie   techniki zarządzania   zarządzanie   zarządzanie przez motywację