Funkcje zarządzania

Planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie

Planowanie
proces ustalania celów i odpowiednich działań, by je osiągnąć (wyznaczanie, co należy osiągnąć i jak należy to zrobić)
Organizowanie
proces porządkowania i przydzielania pracy, uprawnień decyzyjnych i zasobów poszczególnym członkom organizacji w taki sposób, aby mogli zrealizować jej cale (stworzenie stanowisk i działów oraz przyznanie im odpowiednich kompetencji oraz uprawnień dyspozycyjnych, a także pionowe i poziome ich powiązania, budowa systemu komunikacji, który przekazuje utworzonym stanowiskom niezbędne do spełniania zadań informacje)
Przewodzenie
proces kierowania działaniami członków grupy lub całej organizacji, związanymi z wykonywaniem zadań oraz wywierania na nie wpływu (kierowanie pracownikami, wywieranie na nich wpływu i motywowanie ich w taki sposób, aby wykonywali powierzone im zadania)
Kontrolowanie
proces zmierzający do zapewnienia, by rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi. Obejmuje ono następujące elementy:
  • Ustalenie norm efektywności
  • Pomiar bieżącej efektywności
  • Porównanie uzyskanej efektywności z przyjętymi normami

W razie wykrycia odchyleń podejmowanie działań korygujących.

Inne funkcje zarządzania wg wikipedia.org

Tagi   funkcje zarządzania   organizacja i zarządzanie   zarządzanie