Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Cykl życia systemu informatycznego

Przez cykl życia systemu informatycznego należy rozumieć proces złożony z ciągu wzajemnie spójnych etapów, umożliwiających pełne i skuteczne stworzenie, a następnie użytkowanie systemu.

Po pierwotnym zbudowaniu systemu procesy jego eksploatacji oraz doskonalenia przeplatają się tak długo, aż doskonalenie przestaje być opłacalne. Wtedy następuje akt likwidacji systemu. Przez likwidację systemu należy rozumieć przejście na inny system informatyczny, najczęściej realizowany na nowocześniejszym sprzęcie bądź w innej technologii przetwarzania. Przejście to nie jest tożsame z całkowitą likwidacją starego systemu informatycznego. Jego cząstkowe rozwiązania i elementy są bowiem przenoszone i adaptowane w nowym systemie (dotyczy to szczególnie bazy danych).

Podstawowe uwarunkowania procesu informatyzacji, decydujące o jego przebiegu i ostatecznych rezultatach to:

Informatyzacja może dotyczyć obiektów, w których:

1 2 3 4 [5] 6 7

Tagi   deprecjacja funkcjonalna   efektywność   eksploatacja   informatyczne systemy zarządzania   proces   system informatyczny   systemy dedykowane   technologie   wdrożenie   wykład isz