Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 2

Instytucjonalne pojęcie organizacji i jej elementy

Organizacja - wyodrębniona z otoczenia pewna całość, złożona określonych części, których powiązania są istotne dla realizacji celu jej istnienia

Wyróżniamy 3 znaczenia pojęcia organizacji:

  1. Rzeczowe - organizacja to taka całość, której wszystkie składniki współprzyczyniające się do powodzenia całości
  2. Atrybutowe - podkreśla cechy złożonej całości, inaczej cechy rzeczy, jej atrybuty, w tym przypadku ukazuje "szczególny rodzaj stosunków"
  3. Czynnościowe - odnosi się do czynności organizowania. W tym ujęciu organizacja to tworzenie lub przekształcanie zorganizowanej całości.

Organizacja ukierunkowana jest na cele. Cel lub cele są z góry określone, a tworzenie organizacji ma umożliwić realizację założonych celów. Cele wyznaczają strukturę organizacji i kierunek jej działań.

Istnieje podejście, w którym organizacje traktowane są jako pewną klasę systemów, czyli wyodrębnionych z otoczenia względnie autonomicznych całości, posiadających wewnętrzne powiązania i sprzężenia. W ujęciu systemowym organizacja rozumiana jest jako konkretny otwarty system społeczno - techniczny ukierunkowany na uświadomione i sformułowane cele działania mający określony sposób uporządkowania.

Podejście sytuacyjne natomiast zwraca uwagę na zależność między organizacjami, a ich otoczeniem i próbuje określić wzoru tych zależności. Podejście to idzie w kierunku poszukiwania struktury organizacyjnej i sposobów zarządzania dostosowanych do szczególnych sytuacji.

Podejście instytucjonalne organizacji mieści się w rzeczowym ujęciu rozumienia organizacji i oznacza sformalizowany proces organizowania. W tym ujęciu organizacja to zbiór elementów materialnych, społecznych, technicznych, powiązanych ze sobą w celu osiągania określonych celów.

Tagi   elementy organizacji   instytucja   organizacja   organizacja i zarządzanie   otoczenie organizacji   pojęcie organizacji