Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 38

Kalkulacja doliczeniowa

Metody kalkulacji kosztów

Metoda doliczeniowa polega na tym, że koszty bezpośrednie ustalane są na podstawie dokumentów produkcyjnych (normy zużycia materiałów, dokumenty magazynowe, karty płacy robotników), koszty pośrednie zaś obliczane są w postaci narzutów procentowych do kosztów bezpośrednich lub k. robocizny bezpośredniej. Jest to metoda powszechnie stosowana ze względu na ograniczone możliwości wykorzystania metody podziałowej.

Kalkulacja doliczeniowa kosztów jest stosowana w jednostkach gospodarczych wytwarzających produkcję jednostkową, produkcję małoseryjną i różnorodną produkcję masową. Polega ona na odrębnym kalkulowaniu każdego, z góry określonego przedmiotu kalkulacji (wyroby, usługi, zamówienia). Metodą kalkulacji doliczeniowej oblicza się indywidualny koszt obranego przedmiotu kalkulacji. Koszty bezpośrednie odnosi się wprost na właściwe przedmioty kalkulacji, natomiast koszty pośrednie dolicza się za pomocą odpowiednich kluczy rozliczeniowych. Ważna jest, aby kluczami tymi były wielkości określające umowny związek między podstawą rozliczenia, a kosztami, które będą przedmiotem rozliczania.

W ramach kalkulacji doliczeniowej wyróżnia się dwie odmiany, a mianowicie: kalkulację zleceniową i kalkulację rozliczeniową.

Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa

Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa jest stosowana przy produkcji jednostkowej małoseryjnej, a więc przy produkcji niepowtarzalnej. Przedmiotem kalkulacji jest konkretne zlecenie produkcyjne, obejmujące część składową produktu, produkt gotowy lub serię. Kalkulacji tej dokonuje się w momencie zakończenia danej produkcji, a obligatoryjnie na zamknięciu roku obrotowego jest wyznaczone przepisami prawa.

Kalkulacja doliczeniowa asortymentowa

Kalkulacja doliczeniowa asortymentowa nazywana także remanentową lub okresową jest stosowana przy produkcji małoseryjnej i wieloseryjnej złożonej. Przedmiotem kalkulacji jest konkretny asortyment produkowanych wyrobów, dla którego otwiera się odpowiednie urządzenie ewidencyjne służące do ujmowania kosztów związanych z produkcją danego asortymentu. Umożliwia ona ustalenie kosztu jednostkowego w danym okresie bez względu na wielkość i liczbę wykonywanych zleceń.

Tagi   finanse i rachunkowość   kalkulacja asortymentowa   kalkulacja doliczeniowa   kalkulacja kosztów   kalkulacja zleceniowa   koszty   metody kalkulacji kosztów