Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 37

Koszt jednostkowy i koszt graniczny

Koszt to wartość zużytych środków nagromadzonych w działalności firmy, powstaje z chwilą całkowitego lub częściowego przeniesienia wartości na produkty działalności firmy. Jest to wyrażone w pieniądzu zużycie dóbr i usług w pewnym okresie czasu, związane z uzyskaniem efektów. Kosztem nazywa się prezentowaną w mierniku pieniężnym wycenę poświęconej wartości ekonomicznej.

Koszt jednostkowy

Koszt jednostkowy jest to część kosztów własnych przypadająca na jednostkę wyrobu (lub na 1 usługę). Celem określania kosztu jednostkowego, czyli kalkulacji kosztów jest między innymi:

Koszt jednostkowy zwany również kosztem przeciętnym wynika z zależności: K. jednostkowy = k. całkowity (k. stałe + k. zmienne) / ilość produkcji wytworzonej przy poniesionych kosztach własnych

koszt jednostkowy: koszty reszty/ilość wytworzonego produktu.

dwuosobowy fotel biurowy

Koszt graniczny

Koszt graniczny inaczej marginalny, krańcowy. Przyrost kosztu wywołany przyrostem produkcji.

W miarę stopniowego wzrostu wielkości produkcji koszt jednostkowy początkowo spada, a po osiągnięciu punktu minimalnego ( w punkcie przecięcia krzywej k całkowitych) zaczyna wzrastać, wyznaczając tak zwany koszt graniczny, który z kolei limituje wielkość produkcji w warunkach przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego, a także w sytuacji gospodarstwa rolniczego. Liczbowym wyznacznikiem kosztu granicznego jest cena fabryczna. Dalszy wzrost skali produkcji powoduje zwiększenie k jednostkowego powyżej poziomu k granicznego czyniąc produkcję nieopłacalną, czyli deficytową.

Koszt średni

koszt średni inaczej przeciętny - to iloraz kosztów całkowitych danego nośnika przez wielkość produkcji.

Koszty reszty

Koszty reszty = koszty całkowite - przychody ze sprzedaży produktów ubocznych - koszty wytworzenia produktów ubocznych

Tagi   finanse i rachunkowość   koszty