Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 12

Wywiad marketingowy i jego rodzaje

Wywiady są wzajemnym, bezpośrednim komunikowaniem się ludzi poddanych pomiarowi i ludzi przeprowadzających pomiar. Pozostałe metody pomiaru bezpośredniego, jak obserwacja, pomiary fizjologiczne i inne metody, są komunikacją jednostronną; obiekt pomiaru często nie wie, że jest w danej chwili poddawany pomiarowi.

Wywiady pogłębione standaryzowane - również często stosowane w badaniach marketingowych. Można je przeprowadzić zarówno z pojedynczymi respondentami jak i z grupami respondentów. Osoba prowadząca wywiad musi być przeszkolona To osoba elastyczna, która potrafi dopasować się do respondenta, przypisuje on jemu swoje cechy.

Wywiady pogłębione niestandaryzowane - to wywiady swobodne, określane czasem jako rozmowa, której celem jest zebranie danych dotyczących bezpośrednio respondenta. Osoby prowadzące tego typu wywiady powinny mieć duże doświadczenie w tym zakresie. Ich zadaniem jest za pomocą pytań pośrednich zachęcić respondentów do wypowiedzi na dany temat. Ogromne znacznie ma w tym przypadku umiejętność utrzymania kontaktu, zrozumienia, zainteresowania respondenta przez prowadzącego. Instrumentem pomiarowym jest instrukcja, w której dominują pytania pośrednie. Głównym zadaniem prowadzącego jest zachęcenie respondentów do swobodnej wypowiedzi.

Niesłuchanie ważną kwestią w procesie badań marketingowych jest wybór rodzaju wywiadu, który podejmuje badacz. Wywiady proste standaryzowane stosuje się wówczas, gdy prowadzący i respondent rozumieją się wzajemnie, co do celu pomiaru i rodzaju poszukiwanych danych, respondent jest w stanie dostarczyć pożądanych informacji. Jeżeli czynniki te nie spełniają wymagania badacza, to powinno się zastosować wywiad pogłębiony standaryzowany. Jeżeli badanie jest nadal niesatysfakcjonujące, to należy skorzystać w wywiadów niestandaryzowanych zaczynając od wywiadu prostego niestandaryzowanego.

1 2 [3]

Tagi   marketing i przedsiębiorczość   rodzaje wywiadów marketingowych   wywiad marketingowy   wywiady grupowe