Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 12

Wywiad marketingowy i jego rodzaje

Wywiady są wzajemnym, bezpośrednim komunikowaniem się ludzi poddanych pomiarowi i ludzi przeprowadzających pomiar. Pozostałe metody pomiaru bezpośredniego, jak obserwacja, pomiary fizjologiczne i inne metody, są komunikacją jednostronną; obiekt pomiaru często nie wie, że jest w danej chwili poddawany pomiarowi.

interrogation types

Rodzaje wywiadów marketingowych

  1. Wywiady proste standaryzowane
  2. Wywiady proste niestandaryzowane
  3. Wywiady pogłębione standaryzowane
  4. Wywiady pogłębione niestandaryzowane

Wywiady proste standaryzowane (swobodne) - najczęściej stosowane w badaniach marketingowych. Instrumentem pomiarowym jest standaryzowany kwestionariusz z wyskalowanymi odpowiedziami. Jest on podobny do kwestionariusza ankietowego. Osoby przeprowadzające wywiad nie muszą być szkolone.

Wywiady proste niestandaryzowane - ich cechą charakterystyczną jest mały stopień standaryzacji; osoba prowadząca wywiad osobisty ma dużą swobodę w zadawaniu i modyfikacji pytań, wyjaśnianiu ich znaczenia oraz zadawaniu pytań dodatkowych. W metodzie tej stosowane są również kwestionariusze, ale najczęściej przeważają w nich pytania otwarte. Ten rodzaj wywiadu wymaga dużego zaangażowanie się i umiejętności osoby prowadzącej.

1 [2] 3

Tagi   marketing i przedsiębiorczość   rodzaje wywiadów marketingowych   wywiad marketingowy   wywiady grupowe