Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 12

Wywiad marketingowy i jego rodzaje

Wywiady są wzajemnym, bezpośrednim komunikowaniem się ludzi poddanych pomiarowi i ludzi przeprowadzających pomiar. Pozostałe metody pomiaru bezpośredniego, jak obserwacja, pomiary fizjologiczne i inne metody, są komunikacją jednostronną; obiekt pomiaru często nie wie, że jest w danej chwili poddawany pomiarowi.

Podział wywiadów bezpośrednich

Wywiady Indywidualne - indywidualny wywiad bezpośredni to wywiad osobisty, a indywidualny wywiad pośredni to wywiad telefoniczny.

interrogation types

Wywiady Grupowe

Cechy wywiadu

1. Stopień standaryzacji, który przejawia się określonym poziomem ujednolicenia i precyzji instrumentu pomiarowego oraz sposobem przeprowadzania wywiadu. Im większy jest stopień standaryzacji wywiadu, tym mniejszą swobodę ma osoba przeprowadzającą wywiad i jednocześnie tym większą rolę odgrywa instrument. Wyróżnia się wywiady całkowite nie standaryzowane (swobodne), wywiady standaryzowane (kwestionariuszowe).

2. Stopień jego głębokości i jednocześnie stopień ukrycia przed respondentem celu wywiadu. Wywiad staje się głębszy, gdy przeprowadzający stara się skłonić respondenta do podania dokładnych wiadomości. Wymienione cechy wywiadów mogą występować w kilku połączeniach , dając cztery podstawowe rodzaje wywiadów marketingowych.

[1] 2 3

Tagi   marketing i przedsiębiorczość   rodzaje wywiadów marketingowych   wywiad marketingowy   wywiady grupowe