Makroekonomia

Produkt Krajowy Brutto

PKB i DN jako miary poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu dobrobytu

PKB i DN można wykorzystać przy porównywaniu rozmiarów gospodarek. Żeby ocenić poziom rozwoju gospodarczego i przeciętny standard życia ludzi trzeba odnieść PKB (DN) na jednego mieszkańca (per capita).

Czynniki wzrostu dochodu narodowego (PKB)

Jednym ze stanowisk teoretycznych reprezentowanym przez neoklasyków jest tzw. podejście podażowe. Czynników wzrostu DN szuka się tutaj w czynnikach określających maksymalne rozmiary podaży agregatowej i globalnej: wskazuje się na zasoby czynników produkcji i efektywność ich wykorzystania. Innym podejściem jest podejście popytowe, według którego faktyczny dochód narodowy wyznaczany jest przez wielkość agregatowego popytu na towary (autorem tej teorii jest J. M. Keynes). Oba podejścia są prawdziwe. Podejście podażowe opisuje gospodarkę w długim okresie przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji, podejście popytowe to analiza krótkookresowa gospodarki w warunkach niepełnego wykorzystania czynników produkcji. Keynes patrzył na dochód narodowy jako na sumę oszczędności i wydatków (Y = C + S). Decyzje dotyczące podziału dochodu na wydatki i oszczędności zależą od wysokości uzyskiwanego dochodu i wielkości nagromadzonego majątku (bogactwa). Wpływ dochodów na wielkość wydatków konsumpcyjnych można pokazać uwzględniając trzy aspekty:

1 [2]

Tagi   budżet państwa   dochód   gospodarka   makroekonomia   pkb   produkt krajowy brutto   wydatki