Makroekonomia

Produkt Krajowy Brutto

PKB, ang. GDP – Gross Domestic Product – pojęcie ekonomiczne, oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). (wiki)

Licząc PKB metodą sumowania produktów uwzględniamy wartość produktów i usług wytworzonych w danej gospodarce w ciągu roku. Uwzględniamy jednak produkty i usługi nabywane przez ostatecznego użytkownika (są to dobra finalne).

cykl przedsiębiorstwa gospodarstwa domowe

PKB = suma(wartości dodanych) = suma(dochodów czynników produkcji)

Wartość dodana składa się z dochodów otrzymywanych przez uczestników procesu produkcji. Są to płace, zyski, procenty i renty.

W metodzie sumowania dochodów nie uwzględnia się tzw. płatności transferowych czyli emerytur, rent, zasiłków, stypendiów itp.

Metoda sumowania wydatków na dobra finalne wytworzone w kraju.

PKB = C + I + G + Ex - Imp

PNB jest miarą łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji. Jest równy PKB w cenach czynników produkcji powiększonemu o dochody netto z tytułu własności zagranicą (nadwyżka dopływu dochodów „polskich czynników produkcji” z zagranicy nad dopływem dochodów cudzoziemców).

PNBw c cz.p. = PKB w c cz.p. + dochody netto z tytułu własności zagranicą

PNN = PNB - Amortyzacja (PNN - produkt narodowy netto)

Dochody osobiste (DO) powstają poprzez odjęcie od PNN podatków bezpośrednich przedsiębiorstw i zysków niepodzielonych. DO jest to łączna wartość dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe w przedsiębiorstwach.

RDO = DO - podatki bezpośrednie + transfery budżetowe (RDO - rozporządzalne DO)

[1] 2

Tagi   budżet państwa   dochód   gospodarka   makroekonomia   pkb   produkt krajowy brutto   wydatki