Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 27

Omów rolę prognoz w działalności gospodarczej. Wymień i krótko scharakteryzuj znane ci rodzaje prognoz.

podobna tematyka: prognozowanie, prognoza, prognoza ekonometryczna, horyzont prognozy, przedział prognozy, funkcje prognoz, dane statystyczne, rodzaje prognoz, horyzont czasowy, prognoza krótkookresowa, prognoza operacyjna, prognoza strategiczna, prognoza średniookresowa, prognoza długookresowa, prognoza perspektywiczna, prognoza ponadperspektywiczna, prognoza ilościowa, prognoza jakościowa, prognoza punktowa, prognoza przedziałowa, prognozy ostrzegawcze, prognozy aktywne, prognozy pasywne, błąd prognozy, mierniki niedokładności prognozy ex post, mierniki niedokładności prognozy ex ante, współczynnik Janusowy, współczynnik Thiela, weryfikacja modelu, miary dopasowania, odchylenie standardowe składnika, resztowego, współczynnik zmienności resztowej, współczynnik zbieżności, współczynnik determinacji, wiarygodność prognozy, względny błąd prognozy, bezwzględny błąd prognozy, szereg czasowy, rodzaje trendów, trend liniowy, trend wykładniczy, trend logarytmiczny, trend potęgowy, stały poziom, składowa okresowa, składowa przypadkowa, cykl, faza, wahania cykliczne, wahania sezonowe, amplituda wahań, przesunięcie fazowe, wskaźniki sezonowości, metody prognozowania, metoda naiwna, metoda wyrównania wykładniczego, metoda Browna, metoda Holta, metoda Wintera, predykcja nieobciążona, predykcja według największego, prawdopodobieństwa, zadanie prognostyczne, kryterium błędu predykcji, prognoza warunkowa, prognoza punktowa, prognoza przedziałowa, średni błąd predykcji ex ante, średni błąd predykcji ex post, średni względny błąd predykcji ex ante, pierwiastek błędu średniokwadratowego, średni absolutny błąd procentowy, wiarygodność prognozy, współczynnik rozbieżności, współczynnik Theila, proces stochastyczy, stacjonarność, analiza spektralna, ARMA, ARIMA, prognozowanie analogowe, zmienne jednoimienne, zmienne różnoimienne, metoda analogii biologicznych, przestrzennych, historycznych, przestrzenno-czasowych, kryterium podobieństwa poziomu, kryterium podobieństwa kształtu, metody heurystyczne, modele wariantowe, metoda delficka, predykcja łańcuchowa, prognoza pierwszej generacji, metoda Gaussa–Seidla, metoda iteracji prostych, współczynnik relaksacji, zbieżność procesu iteracyjnego, mnożniki dynamiczne, symulacja stochastyczna, symulacja deterministyczna, rozwiązania bazowe, optymalne sterowanie

1 2 3 [4]

Tagi   nauki informatyczne   prognozowanie   prognozy   rodzaje prognoz   rola prognoz w działalności gospodarczej