Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 15

Hipotezy statystyczne - omów procedury testowania hipotez statystycznych

Testy parametryczne

Testy parametryczne hipotez statystycznych

pozwalają formułować szereg wniosków dotyczących różnych parametrów statystycznych. Badanie zjawisk w drodze obliczania wybranych parametrów jest bardzo efektywnym sposobem poznania, wynika to ze zwięzłej i precyzyjnej formy opisu. Jednak testy parametryczne, mimo swej różnorodności, nie dają odpowiedzi na wszystkie istotne pytania, głównie dlatego, że testy te mogą być stosowane w przypadku, gdy badana wielkość (populacja) ma rozkład normalny lub bardzo zbliżony do niego. Ponadto testy parametryczne, jak sama nazwa wskazuje, opisują pewną właściwość badanego zjawiska (wyników pomiarów), nie dając dostatecznych podstaw do formułowania wniosków ogólnych.

Przy budowie każdego testu należy uchronić się zarówno przed popełnieniem błędu pierwszego rodzaju, polegającego na odrzuceniu hipotezy prawdziwej, jak i popełnieniem błędu drugiego rodzaju, polegającego na przyjęciu hipotezy fałszywej.

Test t Studenta - Test zgodności średniej próby ze średnią populacji

Test chi-kwadrat - Test dla wariancji populacji generalnej

1 [2] 3 4

Tagi   hipoteza   statystyka   testowanie   testy istotności