Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 38

Kalkulacja kalkulacja wstępna i wynikowa

Metody kalkulacji kosztów

Kalkulację kosztów przeprowadza się w celu obliczenia ogólnej sumy oraz poszczególnych pozycji (składników) kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji. Jej przedmiotem może być jednostka wyrobu, usługi, towaru, zlecenie produkcyjne itp. Przyjmując za kryterium czas sporządzania kalkulacji rozróżnia się kalkulację wstępna i wynikową.

Kalkulacja wstępna

Kalkulacja wstępna nazywana też planową jest sporządzana przed rozpoczęciem określonej produkcji, zakupieniem partii towaru, przyjęciem zamówienia na wykonanie usługi. Do obliczeń wykorzystuje się normy (standardy) ilościowego i jakościowego zużycia czynników produkcji, aktualne lub przewidywane ceny materiałów, energii, usług obcych, przeciętne narzuty kosztów pośrednich. Kalkulacja wstępna kosztów powiększonych o niektóre podatki, opłaty i zyski stanowi równocześnie kalkulację ofertową.

Kalkulacja wynikowa

Kalkulacja wynikowa (kosztu rzeczywistego lub końcowa) jest sporządzana po rozliczeniu kosztów danego okresu. Przedstawia ona rzeczywistą wielkość i strukturę kosztów przedmiotu kalkulacji. Porównanie kalkulacji wstępnej i wynikowej umożliwia ustalenie różnic między faktycznymi kosztami i kosztami przewidywanymi. Różnice te powinny być analizowane i brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

W kalkulacji wykorzystuje się głownie podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie oraz podział na koszty stałe i zmienne. Typowe układy kalkulacyjne są w praktyce odpowiednio rozbudowane lub upraszczane w zależności od specyficznych cech procesu wytwórczego lub wykorzystywanych robót i usług, systemu dokumentacji i ewidencji, wymagań marketingu, kontroli i analizy. Koszt jednostkowy można obliczyć za pomocą różnych metod. Najczęściej stosuje się metodę kalkulacji podziałowej i doliczeniowej.

Tagi   finanse i rachunkowość   kalkulacja doliczeniowa   kalkulacja kosztów   kalkulacja wstępna   kalkulacja wynikowa   koszty   metody kalkulacji kosztów