Makroekonomia

Główne makrowielkości gospodarcze

Problem agregacji dotyczy wyprowadzania zależności między makrowielkościami na podstawie zależności między wielkościami mikroekonomicznymi. W analizowanym przykładzie wzrost zysków w okresie t0 - t1 pozwalałby oczekiwać wzrostu agregatu inwestycji. Tymczasem inwestycje spadają (z 370 do 270). Paradoks ten można wyjaśnić analizując strukturę podziału agregatowych zysków (w roku t0 firma C ma 50% udziału w zyskach agregatowych a w roku t1 udział wynosi 0%).

Inny problem agregowania wynika z ujmowania większości agregatów w jednostkach pieniężnych. Możemy tu wyróżnić pieniężną (nominalną) wartość agregatu. Jeżeli np. agregujemy strumień produkcji wytwarzanej w gospodarce w ciągu jednego roku, zsumujemy iloczyny ilości wytworzonych produktów i ich cen. Otrzymamy pieniężną (nominalną) wartość produkcji.

W analizach dynamicznych (np. między rokiem t0 a t1) chodzi jednak o pokazanie zmian wielkości produkcji w ujęciu fizycznym (realnym) z wykluczeniem zmian cen. Realną wartość produkcji można obliczyć posługując się tzw. cenami stałymi. Druga metoda liczenia wartości realnej produkcji to deflowanie. Polega na podzieleniu produkcji w cenach bieżących wytworzonej w ostatnim roku badanego okresu przez indeks ogólnego poziomu cen pokazującego wzrost (zazwyczaj ponieważ bardzo rzadko mamy do czynienia z deflacją) cen w gospodarce.

1 [2]

Tagi   cena   eksport   import   inwestycje   makroekonomia   popyt   produkcja   produkt   zatrudnienie