Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Relacje i procesy systemowe w obiekcie gospodarczym

Do otoczenia obiektu gospodarczego należą określone elementy (obiekty) spoza przedsiębiorstwa, wykazujące znaczące z nim sprzężenia informacyjno - zasileniowe.

W otoczeniu możemy wyróżnić:


jednostki nadrzędne
zakład przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo - zrzeszenie, przedsiębiorstwo koncern itp.
jednostki kooperujące w sferze wytwórczej
głównie dostawcy surowców, materiałów, maszyn i urządzeń, odbiorcy wyrobów gotowych
jednostki wspierające sferę obrotu
biura handlowe, giełdy, firmy spedycyjne, instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe, banki itp.
jednostki współpracujące w sferze informacyjnej
biura doradcze, marketingowe, instytucje naukowe, biura projektowo-badawcze, ośrodki szkoleniowe itp.
jednostki administracji państwowej i terenowej
instytucje publiczne, organizacje społeczne itp.

W przedsiębiorstwach handlowych podstawowym komponentem struktury jest system obrotu towarowego. Należą do niego: hurtownie, magazyny, sieć handlowa, środki transportu. Systemy zarządzania i informacyjny zorientowane są na wspieranie podstawowych funkcji obrotu towarowego. W przedsiębiorstwach handlowych właściwie
nie występuje w cyklu funkcjonowania faza produkcji. Podstawowe zadania realizowane są w fazie zaopatrzenia i w fazie dystrybucji.

W przedsiębiorstwach usługowych podstawowym systemem jest system działalności usługowej. Przedsiębiorstwa usługowe w zależności od rodzaju i skali działalności mają znacznie zróżnicowaną strukturę i formy funkcjonowania. Zwróćmy uwagę na specyfikę organizacji i zróżnicowaną skalę działalności np.: biur projektowo-badawczych, biur doradczo - marketingowych, biur turystycznych, zakładów
napraw sprzętu domowego, zakładów szewskich, krawieckich, jubilerskich, hoteli, restauracji, kin, teatrów itd.

W instytucjach publicznych (poczta, banki, firmy ubezpieczeniowe) miejsce systemu wytwarzania zajmuje system działalności podstawowej. Należą do niego komórki i stanowiska bezpośrednio związane z działalnością podstawową, np. okienka pocztowe, stanowiska bankowe, punkty obsługi klientów. Duże znaczenie przypisuje się w tych instytucjach, ze względu na masową liczbę kontaktów z otoczeniem, systemowi informacyjnemu i zarządzania.

W jednostkach administracji państwowej i terenowej rolę systemu wytwarzania pełni system obsługi obywateli, zbliżony funkcjonalnie do systemu działalności usługowej. Należą do niego komórki i stanowiska organizacyjne, których przedmiotem działania jest wydawanie różnych zezwoleń, pozwoleń, zakazów, nakazów, prowadzenie rejestrów itp. W jednostkach administracyjnych największe znaczenie przypisuje się sprawnemu działaniu systemu informacyjnego.

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   obiekt gospodarczy   procesy systemowe   relacje i procesy systemowe w obiekcie gospodarczym   relacje systemowe   zarządzanie