Makroekonomia

Teorie inflacji

Monetarna, popytowa i kosztowa teoria inflacji

Monetarna teoria inflacji

M*V=P*Y

V - szybkość obiegu pieniądza, Y - dochód narodowy, P - przeciętny poziom cen, M - ilość pieniędzy w obiegu w ujęciu nominalnym

Zmiany podaży pieniądza wpływają na tempo zmian cen. Przyczyną inflacji jest błędna polityka pieniężna banku centralnego. Polityka antyinflacyjna zdaniem monetarystów oznacza ograniczenie wzrostu podaży pieniądza. Można mieć wątpliwości do założenia monetarystów o ograniczonym charakterze pieniądza w stosunku do gospodarki. W sytuacji niepewnego wykorzystania zasobów wzrost podaży pieniądza nie musi od razu oznaczać wzrostu cen, może natomiast prowadzić do wzrostu produkcji, zatrudnienia, popytu.

Popytowa teoria inflacji

W popytowej teorii inflacji jej przyczyną jest ustalenie się globalnego popytu na poziomie przekraczającym możliwości jego zaspokojenia. Różnica między wielkością tego popytu a wielkością dochodu narodowego odpowiadającego pełnemu wykorzystaniu zasobów to luka inflacyjna. Przy swobodnym kształtowaniu się cen rynkowych luka inflacyjna wywołuje inflację. Ponieważ przyczyną inflacji jest wzrost popytu polityka antyinflacyjna powinna ograniczać ten wzrost przez:

Taka polityka może spowodować wzrost bezrobocia.

[1] 2

Tagi   inflacja   koszty   makroekonomia   monetaryzm   popyt