Seminarium Dyplomowe

Zalecany wygląd pracy dyplomowej

Wytyczne Redagowania Prac Dyplomowych

Czcionka: Times New Roman, 12 lub 13 pkt., tekst wyjustowany.

Interlinia: 1,5 wiersza.

Marginesy: - lewy: 3 - 3,5 cm, - prawy: 2 cm, - górny i dolny: 2,5 cm.

Tytuły rozdziałów pogrubione, wyśrodkowane, wielkość czcionki: 14 - 16 pkt.

Rozłożenie treści pomiędzy rozdziały powinno być równomierne.

Podział pracy na rozdziały powinien być co najwyżej trzystopniowy.

Starać się nie pozostawiać pustych części stron.

Na początku rozdziałów stosować krótki wstęp, przed podrozdziałami.

W treści pracy powinno być nawiązanie do każdej tabeli, rysunku, czy wykresu.

Numerację rozpoczyna się od pierwszego rozdziału, nie numeruje się strony tytułowej, wprowadzenia/wstępu, spisu treści, podsumowania, spisu rysunków, tabel i załączników.

Przypisy: - wydawnictwa zwarte (książki, skrypty): P. Kotler, Marketing: od A do Z, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003, s. 496. - artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych: D. Schoonmaker, Advertising's Fall And Rise, "Grand Rapids Business Journal", 2004, Vol. 22, s. 6. - strony internetowe Strona internetowa / Portal internetowy Nazwa Instytucji, organizacji itp., http://www.................., data.

Jeśli przypis wystąpił już w pracy, stosuje się zapis: Inicjały imion, pełne nazwisko autora, Początek tytułu..., op.cit., numer strony. J.M. Foley, Wprowadzenie do grafiki komputerowej..., op.cit., s. 21-22.

Jeśli przypis jest taki sam, jak poprzedni (wraz z numerem strony) na jednej stronie stosuje się zapis: j.w.

Jeśli przypis jest taki sam, jak poprzedni (ale odwołuje się do innego numeru strony) na jednej stronie stosuje się zapis: Tamże, s. ...

Tabele - tekst w tabeli o 1 pkt. mniejszy niż tekst główny - tytuł nad tabelą, numerować względem rozdziałów (Tabela 2.1. Tytuł tabeli), czcionka 10 pkt - Źródło pod tabelą, czcionka 10 pkt. (źródło: Autor, Tytuł Źródła, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona): A. Kowalski, Reklama, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s.17.

Rysunki - Numer rysunku, tytuł i Źródło pod tabelą, wielkość czcionki 9 pkt., - numeracja względem rozdziałów, - Numer i tytuł pogrubione: Rysunek 2.1. Tytuł rysunku źródło: Autor, Tytuł źródła, wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona

12. Spis literatury: - ponumerowany, alfabetycznie wg nazwisk nazwisko, inicjały imienia, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.

Stosować jednolite wypunktowania.

Tagi   prognozowanie   zarządzanie