Etyka biznesu

Etyka biznesu to uszczegółowienie etyki ogólnej która jest dziełem filozofii o tym co dobre a co złe

Pojęcie etyki biznesu

Refleksja etyczna towarzyszy człowiekowi od zarania refleksji nad sobą. Etyka to słowo które pochodzi od greckiego słowa etos- stały obyczaj i charakter w sensie obyczajowości, moralnego postępowania. Etyka zajmowała się odpowiedzią na pytania "Co to znaczy być dobrym człowiekiem". Etyka biznesu odpowiada "Co to znaczy być dobrym biznesmenem".

Płaszczyzny etyki

Etyka jako dział filozofii rozwija się na dwóch płaszczyznach:

etyka opisowa
(zajmuje się opisem obyczajów i standardów moralnych w danej grupie społecznej w określonym czasie historycznym np. etyka mieszczan w XX- leciu międzywojennym "Moralność pani Dulskiej", nie stawia się pytania jak powinno być lecz opisuje się zastane normy, nie ocenia tego stwierdza tylko jak jest, dotyczy faktyczności. Etyka w biznesie nie należy do tego nurtu gdyż nie opisuje ona stanu faktycznego.
etyka normatywna
która odpowiada na pytanie "jak powinno być", obszarem zainteresowań jest powinność a nie faktyczność. Etyka właściwa to etyka normatywna.

Podstawowe nurty w ramach etyki normatywnej (kryteria podziału są różne)

  1. Naturalistyczna (np. etyka sokratejska, stoicka, marksistowska) prawodawcą jest człowiek
  2. Religijna prawodawcą zasad etycznych jest Bóg a człowiek jest obligowany do przestrzegania ich

Zasadą podziału jest odpowiedź na pytanie "Czy postępowanie moralne człowieka wynika z natury człowieka czy też z sfery nadprzyrodzonej, boskiej".

  1. Intencje (np. etyka Kantowska czyli etyka dobrej woli)
  2. Skutki (np. etyka ulitaryczna)

Zasadą podziału jest odpowiedź na pytania "Co powinno być brane pod uwagę przede wszystkim w ocenie słuszności postępowania moralnego", "Czy mamy oceniać zachowanie człowieka po intencjach czy po skutkach do jakiego to postępowanie prowadzi".

Etyka biznesu jako etyka normatywna zajmuje się oceną i określeniem standardów moralnych przystających do konkretnej sfery działalności współczesnego człowieka jaką jest działalność gospodarcza. Jest konkretyzacją etyki ogólnej. Etykę biznesu nie interesuje jak zachowuje się biznesmen w życiu codziennym.

[1] 2

Tagi   etyka   etyka biznesu   tematy referatów