Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 13

Definicja produktu. Struktura i cykl życia produktu

Produktem w ujęciu marketingowym jest każde dobro lub usługa zdolne zaspokoić potrzeby nabywców. Cykl życia produktu – obejmuje okres od chwili wejścia produktu na rynek do chwili jego wycofania z rynku.

Fazy cyklu życia produktu:

Faza IWprowadzenie produktu na rynek – okres powolnego wzrostu sprzedaży produktu w miarę wprowadzenia jego na rynek. Brak zysków w tej fazie spowodowany jest wysokimi kosztami wprowadzenia produktu (reklama, pokazy).

Faza IIWzrost – okres szybkiej akceptacji produktu przez rynek i znacznej poprawy rentowności.

Faza IIIDojrzałość – okres zwolnienia wzrostu sprzedaży produktu wynikający z uzyskania już akceptacji przez większość potencjalnych nabywców. Zyski stabilizują się lub maleją, ze względu na zwiększone nakłady marketingowe na obronę produktu przed działaniami ze strony konkurencji. Faza ta powinna trwać jak najdłużej (kwestia podtrzymania).

Faza IVSpadek – okres znacznego spadku sprzedaży i zysków.

W każdej z faz życia produktu mamy do czynienia z inną kombinacją cech produktu, ceny, dystrybucji i promocji.

[1] 2

Tagi   cykl życia produktu   definicja produktu   marketing i przedsiębiorczość   produkt