Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 9

Prognoza. Zdefiniuj pojęcie prognozy. Wymień i omów reguły prognozowania

Prognozowanie to racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń.

prognozowanie ekonomiczne

Naukowe oznacza, iż w całym procesie badawczym obejmującym poznawanie przyszłości a więc w gromadzeniu danych, diagnozowaniu, sposobie przenoszenia danych z przeszłości w przyszłość, w formułowaniu założeń, konkluzji itd. Korzysta się z dorobku nauki, wyrażającego się w ogólnej metodologii, teoriach odnoszących się do zjawisk będących przedmiotem badania czy reguł rozwiązywania problemów pojawiających się w toku badania.

Prognoza to sąd o zajściu określonego zdarzenia w czasie określonym z dokładnością do momentu (punktu) lub okresu (przedziału) czasu, należącego do przyszłości. [Czerwiński, Guzik]

Prognozą statystyczną nazywać będziemy każdy sąd, którego prawdziwość jest zdarzeniem losowym, przy czym prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest znane i wystarczająco duże dla celów praktycznych. [Zarys]

Prognoza sąd o następujących właściwościach: sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki; odnoszący się do określonej przyszłości; weryfikowalny empirycznie; niepewny, ale akceptowalny.

Etapy procesu prognozowania

[1] 2

Tagi   informatyka gospodarcza   prognozowanie