Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Systemowe ujęcie obiektu gospodarczego

W ujęciu systemowym obiekt gospodarczy traktowany jest jako zbiór części wzajemnie oddziałujących na siebie, a własności obiektu są definiowane przez zawartość zbioru części (zestawu elementów), własności poszczególnych elementów składowych oraz charakter i kierunki ich wzajemnych oddziaływań.

Tak rozpatrywany obiekt traktuje się w tej metodzie badawczej jako swego rodzaju system.

Ogólnie przez obiekt gospodarczy rozumieć będziemy otwarty, dynamiczny układ społeczno-techniczny realizujący określone cele gospodarcze. W tej definicji mieszczą się różnorodnej klasy obiekty gospodarcze: od gospodarki światowej, międzynarodowej, krajowej, regionalnej, koncernów międzynarodowych, zrzeszeń przedsiębiorstw, przedsiębiorstw wielozakładowych do spółek jednoosobowych i poszczególnych klientów - konsumentów.

W przedsiębiorstwach, szczególnie tych związanych z działalnością przemysłową, możemy wyróżnić dwa podstawowe podukłady (podsystemy):

wytwarzania
zadaniem tego podsystemu jest przekształcanie surowców, materiałów, półfabrykatów za pomocą procesów produkcyjnych w produkty
zarządzania
oddziałuje na wszystkie elementy w celu realizacji podstawowych funkcji obiektu

Sprawne sterowanie złożonymi procesami zarządzania i wytwarzania, niezbędne do realizacji podstawowych zadań i celów obiektu gospodarczego, wymaga dopływu i przepływu przez obiekt zestawu informacji określających jego stan początkowy, stan bieżący i ewentualnie stan perspektywiczny (oczekiwany). W przepływach informacyjnych biorą udział elementy należące do otoczenia obiektu gospodarczego oraz elementy jego integralnych podsystemów: zarządzania i wytwarzania.

Wyróżniony i uporządkowany układ tych elementów, których przedmiotem wejścia, podstawowych procesów i wyjścia są informacje, nazywamy podsystemem informacyjnym obiektu gospodarczego. Podstawowymi komponentami systemu informacyjnego są:

Do podstawowych funkcji systemu informacyjnego należy zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie decydentom informacji służących podejmowaniu przez nich racjonalnych decyzji i sprawnemu zarządzaniu obiektem gospodarczym.

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   zarządzanie