Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 36

Bilans firmy

Układ bilansu firmy. Aktywa i pasywa.

bilans firmy dolar

Bilans jest sprawozdaniem finansowym, zawierającym informacje o stanie majątku i kapitałów oraz sytuacji materialnej organizacji. Bilans sporządza osoba odpowiedzialna za księgowość, na podstawie zapisów w księgach rachunkowych. Bilans jest prezentowany w formie tabeli, w której po lewej stronie wykazywane są AKTYWA, a po prawej stronie PASYWA.

Suma aktywów i suma pasywów musi się bilansować, czyli kwoty te muszą być identycznie.

Zarówno pasywa jak i aktywa wykazywane są w bilansie w dwóch wartościach - na początek i na koniec roku obrotowego. Zazwyczaj bilans sporządza się za dany rok obrotowy. Rokiem obrotowym może być rok kalendarzowy, albo tez można przyjąć inny zakres np. od września do września.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tagi   aktywa   bilans   finanse i rachunkowość   pasywa